Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Andrzej Ciepliński; dr inż. Łukasz Machniak; mgr inż. Adrian Borcz
Tytuł:

Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989÷2012 wraz z prognozą do 2020 roku

Title:

Dynamics of changes in the production of natural aggregates in Poland in years 1989÷2012 with a forecast up to 2020

Streszczenie:
W artykule przedstawiono analizę kształtowania się wydobycia i produkcji kruszyw naturalnych w Polsce po transformacji ustrojowej, to jest w latach 1989÷2012. Do analizy i oceny dynamiki zmian wykorzystano dane publikowane przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz statystyczne zasady analizy szeregów czasowych. Na podstawie stochastycznej zależności tempa zmian produkcji kruszyw od PKB opracowano prognozy wydobycia kruszyw naturalnych, w tym łamanych i żwirowo-piaskowych na okres 2014÷2020
Abstract:
This paper presents an analysis of extraction and production of natural aggregates in Poland after the political transformation in the years 1989÷2012. On the basis of data published by the Polish Geological Institute as well as by use of statistical time-series analysis principles an analysis and evaluation of dynamics changes was performed. Basing on the stochastic relation between the rate of changes in the production of aggregates and the GDP, the forecasts of aggregates extraction, including crushed rock and sand and gravel, for years 2014÷2020 were made
Słowa kluczowe:
górnictwo skalne, kruszywa naturalne, prognozy produkcji
Keywords:
rock mining, natural aggregates, production forecasts