Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Andrzej Ciepliński; dr inż. Łukasz Machniak; mgr inż. Claudia Jacaszek; mgr inż. Adrian Borcz
Tytuł:

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Title:

Extraction and production of natural aggregates in Poland and the European Union

Streszczenie:
Przedstawiono aktualną strukturę i wielkość produkcji kruszyw naturalnych w krajach europejskich, zwracając szczególną uwagę na produkcję kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych, których udział w łącznej produkcji kruszyw stanowi ponad 91 %. Polska ma ponad 9 % udziału w produkcji tych kruszyw w Europie. Podano tendencje zmian strukturalnych w produkcji kruszyw w poszczególnych regionach (województwach) Polski oraz kategoriach wielkości zakładów górniczych
Abstract:
This paper presents the current structure and rate of production of natural aggregates in European countries with special attention to production of sand and gravel and crushed stone, of which share in the total production of aggregates is above 91 %. Poland has about 9 % share in production of these aggregates in Europe. The structural trends of changes in the production of aggregates in regions (provinces) of Poland and in mine size categories were given
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, kruszywa naturalne, produkcja surowców skalnych
Keywords:
opencast mining, natural aggregates, production of rock materials