Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Hubert Schwarz; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Tytuł:

Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych

Title:

Selected legal problems in mining entrepreneurs’ practice

Streszczenie:
Działalność górnicza jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów aktywności gospodarczej - i to w wielu wymiarach. Wymusza to na ustawodawcy unormowanie zasad wykonywania takiej działalności. Łatwo jednak przekroczyć granice potrzeb regulacji, tworząc niepotrzebne przepisy, których funkcjonowanie może wywoływać skutki odwrotne od zamierzonych. W artykule poruszono wybrane problemy prawne z zakresu prawa geologiczno-górniczego, ukazując zarówno ich wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorców górniczych, jak również podano propozycje de lege ferenda. Obejmują one zagadnienia z zakresu kwalifikacji górniczych, postępowania w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego oraz dodatków do planu, procedur planistycznych szczebla gminnego, praw do informacji geologicznej, projektów zagospodarowania złóż, danin publicznych związanych z wykonywaniem działalności górniczej, zabezpieczenia złóż, a także synchronizacji przepisów tzw. ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko z ustawą - Prawo geologiczne i górnicze
Abstract:
Mining business is one of the most complicated economic activity – in many dimensions. It enforces the legislature to normalize the rules for conducting this kind of business. It is easy to exceed the limits of regulations and create unnecessary counterproductive law. This paper presents selected legal problems focusing on geological and mining law, showing their influence on the current activity of mining entities, but also gives proposals de lege ferenda. These include the following issues: mining qualification, proceedings on mining plant operation plan approval and additions to the plan, municipal planning, rights to geological information, deposit development plan, public levies connected with mining activity, but also the synchronization of the so called EIA Act with the Geological and Mining Act
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych
Keywords:
surface mining, law, activity of mining entrepreneurs