Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr Stanisław Porada; mgr inż. Tadeusz Dziok; dr inż. Grzegorz Czerski; mgr inż. Przemysław Grzywacz
Tytuł:

Porównanie reaktywności wybranych węgli kamiennych względem pary wodnej

Title:

Comparison of the selected hard coals reactivity values in relation to water vapour

Streszczenie:
Dokonano porownania reaktywno.ci wybranych w.gli kamiennych wzgl.dem pary wodnej. W tym celu przeprowadzono pomiary zgazowania par. wodn. trzech w.gli kamiennych pochodz.cych z polskich kopal. (KWK .Bogdankah, KWK .Piasth, KWK .Wieczorekh). Zgazowanie prowadzono w temp. 900 ‹C i przy ci.nieniu 1,5 MPa. Na podstawie pomiarow st..e. tlenku i ditlenku w.gla oraz metanu w gazie poreakcyjnym obliczono stopnie konwersji pierwiastka C w badanych w.glach. Na ich podstawie wykre.lono krzywe zmian stopnia konwersji w czasie, wyznaczono czas po.owicznej konwersji ƒŃ0,5, indeks reaktywno.ci R0,5 oraz sta.. szybko.ci reakcji konwersji pierwiastka C. W trakcie oceny reaktywno.ci przeanalizowano rownie. kinetyki tworzenia si. poszczegolnych produktow gazowych. Obliczono sta.. szybko.ci reakcji tworzenia tlenku w.gla i wodoru. Na podstawie uzyskanych wynikow badane w.gle uszeregowano w kolejno.ci malej.cej reaktywno.ci: KWK .Piasth > KWK .Bogdankah . KWK .Wieczorekh
Abstract:
This paper presents a comparison of reactivity of selected hard coals in the process of steam gasification carried out by a number of methods. Steam gasification process of three Polish hard coals (KWK ”Bogdanka”, KWK ”Piast”, KWK ”Wieczorek”) was performed at 900 °C and 1.5 MPa. Basing on the measurement of carbon monoxide, carbon dioxide and methane concentrations in gaseous products, the carbon conversion was calculated. Carbon conversion curves, half-conversion time τ0,5, reactivity index R0,5 and carbon conversion rate were determined. The kinetics of formation of gaseous products was also analyzed and formation rate constants of carbon monoxide and hydrogen were calculated. Consequently, the examined coals were ranked in order of decreasing reactivity: KWK ”Piast” > KWK ”Bogdanka” ≥ KWK ”Wieczorek”
Słowa kluczowe:
węgiel, zgazowanie parą wodną, ocena reaktywności
Keywords:
coal, steam gasification, reactivity assessment