Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Tomasz Gawenda; dr inż. Damian Krawczykowski; dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. AGH
Tytuł:

Możliwości inżynierii mineralnej w badaniach nad przygotowaniem węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym

Title:

Potential of mineral engineering in coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przygotowaniem węgli do procesu zgazowania w gazogeneratorze fluidalnym. W oparciu o analizy składu ziarnowego i chemicznego węgli wybranych do badań, dokonano analizy efektywności procesów rozdrabniania w różnych urządzeniach i oceny pracy różnych urządzeń rozdrabniających pod kątem rozkładu parametrów jakościowych węgl, co umożliwiło dobór urządzeń oraz warunków rozdrabniania i klasyfikacji węgli. Opracowano procedury optymalizacji produkcji paliwa - węgla przeznaczonego do procesu zgazowania fluidalnego. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania układów technologicznych przygotowania węgli (rozdrabniania i wzbogacania węgli) na drodze przeróbki mechanicznej dla procesu zgazowania węgla w złożu fluidalnym
Abstract:
This paper presents the results of study on coal preparation to gasification process conducted in the fluidized bed gas generator. On the basis of the particle size distribution and chemical composition of coals selected for the research, the analysis of comminution efficiency was performed for various devices, and the evaluation of their operation was made considering distribution of coal qualitative parameters. That allowed to select proper devices and conditions for coal comminution and classification. The procedures of fuel – coal destined to the fluidized gasification process – production optimization were elaborated. The innovative solutions of technological systems of coal preparation (comminution and beneficiation) were presented by mechanical processing of coal gasification in the fluidized bed
Słowa kluczowe:
kruszarki, rozdrabnianie, zgazowanie, wzbogacanie, sucha separacja węgla
Keywords:
crushers, comminution, gasification, beneficiation, dry coal separation