Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Marek Cała; prof. AGH; mgr inż. Agnieszka Stopkowicz; mgr inż. Michał Kowalski; mgr inż. Mateusz Blajer
Tytuł:

Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora

Title:

Modelling of thermal phenomena in the rock mass in the vicinity of a georeactor

Streszczenie:
Podziemne zgazowanie węgla jest zagadnieniem szeroko badanym w kontekście możliwości wykorzystania pokładów węgla, których klasyczna eksploatacja jest ekonomicznie nieuzasadniona bądź technologicznie trudna. Ze względu na złożoność procesu zgazowania węgla, brak doświadczeń praktycznych, prognozowanie jego wpływu na otaczające geośrodowisko jest zagadnieniem trudnym. W artykule analizie poddano możliwości modelowania procesów termicznych oraz prognozowania ich wpływu na otaczający masyw skalny. W tym celu wykorzystano program metod różnic skończonych FLAC 3D, w którym odwzorowano warunki doświadczeń ex situ prowadzonych dla różnych układów kanałów ogniowych. Uzyskane rezultaty z symulacji numerycznych porównywano z rzeczywistymi pomiarami. Pozwoliło to na ocenę możliwości wykorzystania narzędzi numerycznych do oceny i prognozowania wpływu procesów termicznych towarzyszących podziemnemu zgazowaniu węgla na otaczające geośrodowisko
Abstract:
Underground coal gasification is usually widely studied for possibilities of underground coal utilisation in places where normal underground excavation is economically undesirable or technologically difficult. Due to the complexity of coal gasification process and lack of practical experience, forecasting of its environmental impact is quite a hard task. This paper shows the options of numerical modelling of thermal phenomena and forecasting its influence on the surrounding rock mass. The finite difference method software FLAC3D was used for this purpose. The various ex-situ experiments for different fire channels were modelled. The results of numerical simulations were compared with data from ex-situ experiments. It allowed to estimate the possibilities of using numerical methods for the evaluation and forecasting environmental impacts of thermal processes which accompany the underground coal gasification
Słowa kluczowe:
podziemne zgazowanie węgla, procesy termiczne, modelowanie numeryczne
Keywords:
underground coal gasification, thermal processes, numerical modelling