Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz; prof. dr hab. inż. Marian Jacek Łączny; dr inż. Sebastian Iwaszenko; dr inż. Tomasz Janoszek; mgr Magdalena Cempa-Balewicz
Tytuł:

Symulacyjne badanie procesu ex-situ zgazowania węgla kamiennego wspomagane metodami CFD

Title:

Simulation of ex-situ gasification process of hard coal aided with CFD methods

Streszczenie:
Zaprezentowano wyniki numerycznej symulacji procesu zgazowania węgla z zastosowaniem metod numerycznej mechaniki płynów CFD (z ang. Computational Fluid Dynamics) przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego Ansys-Fluent. Badania modelowe zakładały prowadzenie procesu zgazowania masy węglowej przy udziale tlenu, jako czynnika zgazowującego, w stanie ustalonym, tj. między 30 a 48 godziną trwania eksperymentu. Symulacje numeryczne prowadzono z zamiarem identyfikacji rozkładu zmian szukanych składników gazu procesowego. Uzyskane wyniki rozwiązania numerycznego zestawiono z wynikami badań eksperymentalnych prowadzonych w rzeczywistym reaktorze ex-situ
Abstract:
This paper presents the results of numerical simulation of coal gasification process with the use of computational fluid dynamics (CFD) methods applying the Ansys-Fluent software. Modelling studies assumed the conduction of the coal gasification process with the presence of oxygen as a gasification agent, in a stationary state i.e. between 30 and 48 hour of the experiment. Numerical simulations were developed with the intention of identifying the changes of components of the process gas. The results of the numerical solution were compared with the results of experimental studies
Słowa kluczowe:
zgazowanie węgla, numeryczna mechanika płynów, modelowanie, eksperyment
Keywords:
coal gasification, computational fluid dynamics (CFD), modelling, experiment