Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Tomasz Janoszek; dr inż. Zbigniew Lubosik; prof. dr hab. inż. Jacek Marian Łączny; dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG
Tytuł:

Modelowanie gęstych zawiesin popiołów lotnych w rurociągu podsadzkowym

Title:

Modelling of dense slurry of fly ashes in a backfill pipeline

Streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie możliwości zastosowania metod numerycznej mechaniki płynów do analizowania parametrów wydajnościowych związanych z procesem hydrotransportu w rurociągu mieszaniny popiołowo-wodnej do podsadzania wyrobisk. Celem pracy jest zidentyfikowanie wartości ciśnień roboczych panujących w poszczególnych odcinkach analizowanej instalacji podsadzkowej w warunkach hydrotransportu gęstej zawiesiny popiołów lotnych. Analizą objęto rzeczywiste parametry geometryczne rurociągu podsadzkowego w jednej z polskich kopalń węgla kamiennego
Abstract:
The purpose of this study is to demonstrate the applicability of the Computational Fluid Dynamics methods to analyze the performance parameters of the hydraulic transportation of ash-water mixture in the gravity transportation pipeline. The aim of the test is to identify the values of working pressures in the given sections of the pipeline under the conditions of hydraulic transportation of fly ash slurry. The analysis included the actual geometric parameters of the pipeline in one of the Polish coal mines
Słowa kluczowe:
numeryczna mechanika płynów, hydrotransport, mieszaniny wodno-popiołowe, podsadzka
Keywords:
Computational Fluid Dynamics, hydraulic transport, ash-water mixtures, backfill