Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Stanisław Hajdo; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; dr inż. Krzysztof Polak; dr inż. Grzegorz Galiniak; dr inż. Kazimierz Różkowski
Tytuł:

Środowisko, technologia, ekonomia - czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowania

Title:

Environment, technology, economics – the factors determining prospects of the use of Polish lignite deposits in a gasification process

Streszczenie:
W artykule przedstawiono główne uwarunkowania technologiczno-złożowe i środowiskowe kwalifikacji złóż węgla brunatnego w Polsce przydatnych do podziemnego zgazowania. Uwarunkowania te określono przyjmując założenie, że ich spełnienie pozwoli na podziemne zgazowanie węgla, w wyniku którego uzyska siępalny gaz palny możliwy do dalszego wykorzystania w procesach energetycznych lub chemicznej syntezy. Określone uwarunkowania (kryteria) mają charakter kryteriów wstępnych, gdyż w dotychczasowej historii podziemnego zgazowania na świecie nie są znane udane próby podziemnego zgazowania tego typu węgli brunatnych
Abstract:
This paper presents the main technological, geological and environmental conditions of qualification of brown coal deposits in Poland which are suitable for underground gasification. The conditions were determined by assuming that the coals would meet them and can undergo the underground gasification process, resulting in the production of combustible gas suitable for further use in energy generation processes or chemical synthesis. The presented conditions (criteria) are only preliminary, as in the world’s history of underground gasification there were no successful attempts of gasification of this type of brown coal
Słowa kluczowe:
węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla
Keywords:
brown coal, underground coal gasification