Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
inż. Aleksander Brożyna; prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
Tytuł:

Prognozy wyczerpywania bazy zasobów kopalin - teoria i praktyka

Title:

Forecasts of mineral resources base depletion in theory and practice

Streszczenie:
W artykule przedstawiono prognozy dotyczące przyszłości eksploatacji kopalin, zarówno energetycznych, jak i metalicznych oraz wzajemne ich powiązanie z punktu widzenia gospodarki. Omówiono historyczne i aktualne teorie wykorzystania zasobów surowców mineralnych - wyjaśniono różnice pomiędzy nimi oraz przedstawiono wnioski z nich płynące. Przedstawiono aktualną sytuacje na świecie i prognozy dotyczące przyszłości wydobycia surowców mineralnych. Ostatnia część pracy stanowi omówienie rozwiązań dotyczących wyczerpywania się bazy zasobów kopalin
Abstract:
This paper presents the projections on future energetic and metal resources’ extraction and their mutual relations from the economy point of view. At the beginning, the historical and current theories of utilization of mineral resources were discussed. The differences between them as well as conclusions were presented. The next part demonstrates the current global situation and predictions for the future extraction of mineral resources. The last part of the work is a discussion on solutions to prevent the depletion of the mineral resources base
Słowa kluczowe:
zasoby kopalin, gospodarka, niedobór zasobów, wydobycie
Keywords:
mineral resources, economy, scarcity of resources, extraction