Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr Agnieszka Skawińska; mgr inż. Iga Kuklis
Tytuł:

Ocena przydatności energetycznej komunalnych osadów ściekowych w oparciu o analizę parametrów fizykochemicznych

Title:

Evaluation of energy usefulness of the municipal sewage sludge based on the analysis of physico-chemical parameters

Streszczenie:
Możliwość zaliczenia osadów ściekowych do biomasy ma istotne znaczenie w propagowaniu termicznych metod przekształcania tej grupy odpadów. Konwersja osadów w energię użyteczną powinna być poprzedzona poznaniem właściwości fizykochemicznych potencjalnego materiału palnego. Parametry energetyczne paliwa są wyznaczane przez kilka kluczowych wskaźników, do których należą: zawartość wody, substancji lotnych i mineralnych, ciepło spalania oraz wartość opałowa. W opracowaniu podjęto próbę oceny wybranych parametrów fizykochemicznych wytypowanych do badań osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków. Uzyskane wyniki badań pozwalają wnioskować, że komunalne osady ściekowe mogą charakteryzować się odpowiednimi walorami energetycznymi. Korzystne właściwości energetyczne oraz możliwość zaliczenia osadów ściekowych do biomasy mogą mieć istotne znaczenie w propagowaniu termicznych metod przekształcania tej grupy odpadów
Abstract:
Possible inclusion of sewage sludge to the biomass is important in promoting thermal methods of converting this group of waste. Converting sludge into useful energy should be preceded by knowledge of physicochemical properties of potential combustible material. Parameters of energy consumption are water content, volatile matter and minerals, heat of combustion and calorific value. The study attempts to assess the selected physicochemical parameters selected for testing sewage sludge from municipal sewage treatment plants. The obtained results allow to conclude that municipal sewage sludge may have suitable energy values. Optimum energy properties and the ability to pass sludge to the biomass may be important in promoting thermal methods of converting this group of waste
Słowa kluczowe:
osady ściekowe, węgiel kamienny, charakterystyka energetyczna
Keywords:
sewage sludge, hard coal, energy properties