Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Henryk Świnder
Tytuł:

Wpływ wybranych związków organicznych na parametry mieszanin zatłaczanych do zrobów zawałowych

Title:

Influence of selected organic compounds on the parameters of mixtures injected into goaf caving equipment

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których głównym celem było uzyskanie danych związanych z możliwością wykorzystania plastyfikatorów do betonu jako dodatków poprawiających właściwości reologiczne mieszanin zatłaczanych do zrobów zawałowych. Przebadany został wpływ wybranych związków chemicznych na właściwości mieszanin popiołowo-wodnych oraz mieszanin na bazie pyłu cementowego i wody. Wykonane badania materiałów odpadowych posłużyły do określenia kryteriów doboru materiałów pod kątem ich uziarnienia, poprawy zdolności do zwiększenia penetracji w rumoszu zawałowym oraz stopnia wypełnienia i doszczelnienia zrobów zawałowych
Abstract:
This paper presents the results of laboratory tests whose main purpose was to obtain data referring to the potential use of concrete plasticizers as additives improving the rheological properties of mixtures injected into goaf caving. The influence of the selected compounds on the properties of ash and water mixtures and mixtures based on cement dust and water was tested. The tests of waste materials were used to define the criteria for the selection of materials considering their granulation, improvement of the ability to increase penetration in the rubble rocks and the degree of filling and sealing the abandoned workings caving
Słowa kluczowe:
eksploatacja pokładu węgla, wypełnianie i doszczelnianie zrobów zawałowych, plastyfikatory, odpady
Keywords:
exploitation of coal seam, filling and sealing goaf caving, plasticizers, was