Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG; dr hab. inż. Adam Lurka, prof. GIG
Tytuł:

Ocena możliwości uzyskania konstruktywnej interferencji drgań pochodzących od robót strzałowych

Title:

Assessment of the possibility to obtain constructive vibration interference f rom blasting

Streszczenie:
Roboty strzałowe są przedsięwzięciami powszechnie stosowanymi w górnictwie, szczególnie przy drążeniu wyrobisk, urabianiu złoża oraz jako profilaktyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami. Zwykle praktyczna ich realizacja obejmuje celowy rozkład otworów strzałowych oraz sekwencję czasową ich odpalania. Treścią artykułu jest próba określenia warunków i możliwości takiej koordynacji prowadzenia robót strzałowych w warunkach podziemnego górnictwa rud miedzi, aby uzyskać w wybranym obszarze górotworu efekt konstruktywnej interferencji drgań wywoływanych strzelaniami. Efekt ten powinien poprawić skuteczność strzelań, szczególnie przy próbach prowokowania występowania silnych wstrząsów sejsmicznych. Artykuł przedstawia teoretyczne założenia uzyskiwania efektu interferencji, wyniki prób jego modelowania oraz wstępne rezultaty praktycznych eksperymentów przeprowadzonych w jednej z kopalń rud miedzi
Abstract:
Blasting is a commonly used method in underground mining, particularly in driving underground galleries, deposit extraction and prevention from seismic and rockburst hazard. In practice, blasting consist in appropriate arrangement of the geometry of blast holes and time sequence of individual blast holes. This paper presents the possibility of electronic time synchronization of individual blast holes in order to obtain constructive interference of the generated seismic waves in copper underground mine in Poland. This synchronization should improve blasting effectiveness for inducing strong seismic events in the mine. Some theoretical aspects of longitudinal seismic wave interference are introduced and measurement results of interference effect of seismic waves generated by blasting in one of the copper mine in Poland are presented
Słowa kluczowe:
górnictwo, roboty strzałowe, interferencja fal sejsmicznych
Keywords:
mining, blasting, interference of seismic waves