Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
Tytuł:

Problem stateczności płytkich pustek w górotworze, a możliwość powstania zapadliska na powierzchni

Title:

Problem of the shallow cavern stability and the possibility of sinkhole formation on the surface

Streszczenie:
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny stateczności płytkiej pustki pogórniczej - wyrobiska korytarzowego, w oparciu o teorię sklepienia ciśnień A. Sałustowicza na wybranym przykładzie. W dalszej kolejności dokonano obliczenia stanu odkształceń górotworu w stropie wyrobiska, który wywołała eksploatacja górnicza prowadzona w pokładach zalegających poniżej. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z wartościami odkształceń granicznych, wyciągając wnioski odnośnie możliwości utraty stateczności pustki. Przedstawiono również pod dyskusję możliwość prognozowania zapadliska przy zastosowaniu teorii W. Budryka-S. Knothego
Abstract:
This paper presents the problem of stability assessment of the shallow cavern – dog heading on the basis of the pressure arch theory by A. Sałustowicz. In the next stage calculations of the state of rock mass deformation in the ridge, caused by mining exploitation in coal seams deposited underneath were performed. The obtained results of the calculations were compared with the values of limit deflections which resulted in conclusions concerning the risk of the cavern stability loss. The possibility of forecasting the sinkhole by the use of W. Budryk-S. Knoth theory was presented
Słowa kluczowe:
górnictwo węgla kamiennego, górotwór, eksploatacja
Keywords:
mining industry, rock mass, exploitation