Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Andrzej Gruchot; mgr inż. Agnieszka Wójtowicz
Tytuł:

Wpływ obciążenia i wilgotności na wartości wskaźnika nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska elektrowni „skawina”

Title:

Influence of loading and moisture content on the CBR ratio of ash-slag mixture

Streszczenie:
W pracy przedstawiono wyniki badan wskaźnika nośności CBR mieszaniny popiołowo-żużlowej pobranej ze składowiska Elektrowni „Skawina” z uwzględnieniem wpływu obciążenia i wilgotności. Próbki do badań formowano przy wilgotności zbliżonej do optymalnej oraz mniejszej od niej o około 7% i większej o około 3%. Próbki w trakcie badania obciążono siłą o wielkości 22 i 44 N. Stwierdzono, że wskaźnik nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej zależał w istotny sposób od wilgotności, przy której były formowane próbki oraz w mniejszym stopniu od obciążenia. Najwyższe jego wartości uzyskano dla próbek formowanych przy wilgotności zbliżonej do optymalnej, najniższe dla próbek formowanych przy wilgotności większej od optymalnej
Abstract:
This paper presents the results of California Bearing Ratio tests of ash-slag mixture from „Skawina” power plant landfill with consideration of the influence of loading and moisture content. The tests were based on samples formed at the moisture content close to the optimal one, lower by about 7% than the optimal one and higher by about 3% than the optimal one. During the test the samples were loaded with 22 and 44 N. It was stated that the bearing ratio of ash-slag mixture greatly depended on the moisture content of samples and to a lesser extent on the loading applied. The highest values were obtained for samples formed at the moisture content close to the optimal one, the lowest – for samples formed at the moisture content higher than the optimal one
Słowa kluczowe:
mieszanina popiołowo-żużlowa, wskaźnik nośności CBR, wilgotność, obciążenie
Keywords:
ash-slag mixture, CBR ratio, moisture content, loading