Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Lucjan Świerczek
Tytuł:

Zastosowanie techniki komputerowej w modelowaniu wymiany ciepła między organizmem górnika a gorącym otoczeniem

Title:

Application of calculation technique in modeling the exchange of heat between the body of a miner and the hot surroundings

Streszczenie:
W artykule przedstawiono opis działania programu komputerowego MWC, który pozwala wyznaczyć wielkości charakteryzujące obciążenie termiczne organizmu górnika oraz maksymalny dopuszczalny czas jego pracy na podstawie parametrów środowiska i wydatku energetycznego. Aplikacja umożliwia tworzenie nomogramów, za pomocą których określa się dopuszczalne przedziały pracy dla pełnej dniówki roboczej, w danych warunkach mikroklimatu. Nomogramy te można generować dla wielu zestawów parametrów wejściowych, co pozwala przeanalizować różne scenariusze związane z narażeniem człowieka na trudne warunki mikroklimatu. W związku z powyższym program MWC może być bardzo pomocny dla pracowników dozoru górniczego zajmujących się problematyką klimatyzacji kopalń
Abstract:
This paper presents a description of MWC computer program which allows to indicate values for thermal load of a miner’s body and maximum acceptable working time, on the basis of parameters of the environment and expenditure of energy. This software allows to create nomograms which determine the acceptable work intervals for a complete work day in particular microclimate conditions. These nomograms can be created for many sets of input parameters allowing to analyze different scenarios of exposing a worker to difficult conditions of the microclimate. Thus, the MWC program may be very helpful for mining supervision workers who deal with the problem of mine ventilation
Słowa kluczowe:
górnictwo, wentylacja, zagrożenie klimatyczne, komputerowe wspomaganie obliczeń
Keywords:
mining, ventilation, climate hazard, computer-aided calculations