Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Skoczylas Norbert; mgr inż. Kudasik Mateusz; dr hab. inż. Wierzbicki Mirosław; mgr inż. Murzyn Tomasz
Tytuł:

Wyznaczenie desorbowalnej zawartości metanu w węglu oraz efektywnego współczynnika dyfuzji metanu na węglu metodą analogową

Title:

Determination of desorbable methane content in coal and effective coefficient of methane diffusion on coal by use of the analog method

Streszczenie:
Opracowana została koncepcja nowej metody oraz urządzenia pomiarowego generującego dodatkowe parametry opisu układu węgiel-gaz. Dzięki prezentowanej metodzie możliwe jest określenie wartości desorbowalnej zawartości metanu w węglu oraz efektywnego współczynnika dyfuzji. Konstrukcja urządzenia pomiarowego pozwala na pracę w warunkach kopalnianych. Diametralne zmniejszenie klasy ziarnowej próbki węgla skutkuje skróceniem czasu obserwacji procesu emisji gazu do jednej doby. Praca zawiera opis konstrukcji przyrządu, prezentację prototypu oraz przykładowe wyniki testów laboratoryjnych
Abstract:
This paper presents a concept of a new method and measurement device which generates additional parameters of coal-gas system description. Thanks to the presented method, it is possible to determine the desorbable value of methane content in coal and effective coefficient of diffusion. The construction of the measurement device allows to operate under mining conditions. Significant reduction of the size grade of a coal sample results in cutting the time of observation of the gas emission process down to twenty-four hours. This paper includes a description of the device, presentation of the prototype and examples of laboratory tests results
Słowa kluczowe:
metanonośność, współczynnik dyfuzji, wkład węgiel-gaz, desorpcja, metan
Keywords:
volume of methane, diffusion coefficient, coal-gas insert, desorption, methane