Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. Pol. Śl.; dr inż. Edward Cempiel; dr inż. Małgorzata Lewandowska; dr inż. Aleksandra Czajkowska
Tytuł:

Prognoza zmian stosunków wodnych na terenie górniczym zakładu górniczego „sobieski” w jaworznie w wyniku eksploatacji pokładów 302 i 304/2

Title:

Prediction of changes of water regimes as the result of exploitation of beds no. 302 and 304/2 in the area of “Sobieski” mine in Jaworzno

Streszczenie:
W pracy przeanalizowano wpływ dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej na morfologię terenu i stosunki wodne obszaru górniczego ZG „Sobieski”. Prognozowane zmiany morfologii terenu w latach 2008-2017 związane są z obniżeniami, jakie wystąpią w tym okresie w wyniku realizacji zaplanowanych robót eksploatacyjnych. Do oceny zmian morfologii terenu i stosunków wodnych wykorzystano wielkości prognozowanych osiadań terenu, których podstawą sporządzenia były projekty eksploatacji pokładu 304/2 oraz harmonogram wybierania poszczególnych ścian. Z przeprowadzonej analizy zmian morfologii terenu pod wpływem prognozowanych osiadań wynika, że wykształcą się trzy niecki obniżeniowe. Największe obniżenia przekraczające 3 m wystąpią w centralnej i południowej części obszaru lasów Leśnictwa Podłęże (niecka I i II), obniżenia ok. 2,5 m wystąpią w niecce III, przy zachodniej granicy obszaru badań, pod korytem rzeki Przemszy
Abstract:
This paper presents the influence of mining exploitation on the terrain morphology and water regimes in the area of “Sobieski” mine. The predicted changes in the morphology in 2008-2017 would result from drops, which may occur as the result of the planned works. The assessment of changes in morphology and water regimes had employed the quantities of potential subsidence, based on projects of exploitation of bed no. 304/2 and the schedule of mining for particular walls. The analysis of the influence of the predicted subsidence on the changes in the terrain morphology led to the idea that three subsidence trough may occur. The deepest may exceed 3m an will occur in the central and southern part of the area of Podleze forestry (trough I and II), subsidence of about 2,5m may occur in trough III by the western perimeter of the research area under the river-bed of Przemsza river
Słowa kluczowe:
niecki obniżeniowe, grawitacyjny spływ wód w korycie cieku, tereny bezodpływowe, zalewiska
Keywords:
subsidence troughs, gravity flows in the river-bed, contained catchments, flooded lands